Hoidon saatavuus

Terveydenhuollon palvelut ovat hyvin saatavilla, jos palvelut ovat käytettävissä tarvittaessa, kohtuullisen vaivattomasti, useimmiten nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin.


Hoitoon pääsyn enimmäisajat

Hoitoon pääsylle on säädetty enimmäisajat, joiden kuluessa hoitosi on järjestettävä kiireettömässä hoidossa. Hätätilanteessa sinulla on oikeus päästä hoitoon välittömästi lähimmän terveysaseman tai sairaalan päivystysvastaanottoon.

Kunnan ja sairaanhoitopiirin on julkaistava verkkosivuillaan vähintään neljän kuukauden välein tiedot hoitoon pääsyn odotusajoista. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, tiedot on julkaistava erikseen jokaisesta toimintayksiköstä.

Perusterveydenhuollon enimmäisajat

Sinun on saatava välittömästi puhelinyhteys omalle terveysasemallesi arkisin virka-aikana. Yhteydensaanti puhelimitse tarkoittaa, että ajan varaamisen lisäksi saat neuvontaa ja alustavan suunnitelman toimenpiteistä sekä tietoa, miten menetellään vaivan, oireen tai ongelman kanssa. Voit myös asioida henkilökohtaisesti terveysasemallasi tai varata ajan kunnan verkkosivujen kautta.

Hoidontarve on arvioitava viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotostasi, ellei sitä ole voitu arvioida jo puhelimessa. Hoidontarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri.

Sinun on päästävä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa hoidontarpeen arvioinnista. Suun terveydenhuoltoon on päästävä kolmen kuukauden sisällä, mutta perustellusta syystä hoitoasi voidaan lykätä enimmillään kuuteen kuukauteen. Jos oma terveyskeskus tai sairaala ei pysty hoitamaan sinua määräajassa, voit päästä hoitoon muualle, joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityiseen terveydenhuoltoon.

Erikoissairaanhoidon enimmäisajat

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tai terveyskeskuksen järjestämään kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin lähetettä. Hoidontarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta erikoissairaanhoidon toimintayksikköön.

Hoidontarve arvioidaan joko lähetteen perusteella tai lisätutkimuksissa. Arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset tai erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoito ja neuvonta on aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidontarve on todettu.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidontarve on arvioitava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Alle 23-vuotiaiden mielenterveysongelmista kärsivien on päästävä hoitoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoitotarpeen toteamisesta.