Potilas­turvallisuus

Terveydenhuollon asiakkaana sinulla on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi. Osallistu hoitoosi, ilmaise aktiivisesti huolesi ja kysy hoitoon liittyvistä asioista.


Terveydenhuollon henkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta, mutta terveydenhuollon asiakkaana sinulla ja läheisilläsi on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi.

Potilasturvallisuus on

  • hoitoa, josta ei koidu sinulle vaaraa vahingon, erehdyksen tai unohduksen vuoksi
  • terveydenhuollon toimintayksikön periaatteita, käytäntöjä ja hyviä prosesseja, joilla ennakoidaan ja estetään riskejä ja vaaratilanteita
  • inhimillisten virheiden ehkäisyä (yli puolet vahingoista on estettävissä)
  • yhdessä oppimista ketään syyllistämättä
  • yhteinen asia, joka kuuluu sinulle potilaana ja jokaiselle hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Jos mielestäsi hoitopaikassa sattui jokin läheltä piti -tilanne tai vaaratapahtuma, ota asia esille hoitajan tai lääkärin kanssa. Nopea asian selvittely poistaa väärinkäsityksiä.

Potilasturvallisuuteen kuuluu hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus. Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava järjestelmä, jolla se raportoi ja seuraa hoidossa tapahtuvia vaaratapahtumia. Toimintayksiköissä on myös laadittava potilasturvallisuussuunnitelma, jossa sovitaan vastuuhenkilöt sekä se, miten hoitopaikan johto vastaa edellytyksistä ja voimavaroista tarjota laadukkaita ja potilasturvallisia terveyspalveluja.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021

Potilasturvallisuusstrategia on uudistettu potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiaksi. Sosiaali- ja terveysministeriön päivittämän strategian avulla suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuusstrategia laadittiin vuosille 2009–2013.

Uusi strategia palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä ja tuottajia, henkilöstöä, potilaita, asiakkaita sekä heidän omaisiaan turvallisen ja vaikuttavan hoidon toteuttamisessa. Potilas- ja asiakasturvallisuus on osa julkista palvelulupausta.

  • Potilas- ja asiakasturvallisuuden ja laadun edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta.
  • Tuottajien vastuuseen kuuluu, että potilas- ja asiakasturvallisuus varmistetaan käytännössä.
  • Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on ammattitaitoista, sitoutunutta ja toiminta säädeltyä, vaaratapahtumia ei voida välttää ilman kokonaisvaltaista laadun ja turvallisuuden hallintaa. Estämällä inhimillistä kärsimystä aiheuttavia tapahtumia vähennetään myös kustannuksia.
  • Potilas ja asiakas sekä heidän omaisensa ovat aktiivisia ja toimijoita potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisessä. Jokainen voi vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta potilas- ja asiakasturvallisuudesta.

Terveyspalvelujen käyttäjän on hyvä muistaa, että suomalainen potilasvakuutus ei kata ulkomailla annettua hoitoa. Et siis voi saada Suomesta korvauksia potilasvahingosta, joka on aiheutunut ulkomailla annetusta hoidosta. Jos hoito on annettu toisessa maassa, niin silloin sovelletaan sen maan potilasturvallisuutta ja -vahinkoja koskevaa lainsäädäntöä.