Julkinen terveydenhuolto

Suomen julkinen terveydenhuolto koostuu perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja erityistason palveluista. Kunnat vastaavat sekä perus- että erikoissairaanhoidon järjestämisestä alueensa asukkaille. Palveluja on järjestettävä väestön tarvetta vastaavasti.


Perusterveydenhuollon palvelut annetaan yleensä kunnan terveyskeskuksessa. Kunta voi järjestää perusterveydenhuollon palvelut myös yhdessä toisen kunnan kanssa tai se voi hankkia palvelut yksityiseltä yritykseltä tai järjestöltä.

Lailla on erikseen säädetty, mitä terveyspalveluja kunnan on järjestettävä. Kunnat voivat lainsäädännön rajoissa kuitenkin päättää palvelujen laajuudesta ja sisällöstä sekä siitä, miten se järjestää palvelut. Tämän vuoksi palveluissa voi olla kuntakohtaisia eroja.

Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi jokainen kunta kuuluu johonkin sairaanhoitopiiriin ja erityisvastuualueeseen. Kuntayhtymät kuuluvat erityisvastuualueeseen. Erikoissairaanhoidon palvelut annetaan yleensä sairaanhoitopiirien ylläpitämissä sairaaloissa.

Potilaan hoito järjestetään joko perus- tai erikoissairaanhoidossa sen mukaan, miten vaativaa hoitoa hän tarvitsee. Potilas ei voi itse valita, annetaanko hänen tarvitsemansa hoito perus- vai erikoissairaanhoidossa. Potilas voi kuitenkin valita hoidosta vastaavan terveyskeskuksen sekä erikoissairaanhoitoa antavan yksikön.

Terveyskeskukset

Perusterveydenhuollon palvelut järjestetään tavallisesti kunnan terveyskeskuksessa. Pienet kunnat järjestävät palvelut usein yhdessä, jolloin lähin terveyskeskus voi sijaita toisen kunnan alueella. Suomessa on noin 160 terveyskeskusta. Terveyskeskuksilla on yleensä useita terveysasemia.

Terveyskeskukset järjestävät muun muassa seuraavia terveydenhuoltopalveluja

 • lääkärin vastaanotto
 • sairaanhoitajan vastaanotto
 • fysioterapeutin vastaanotto
 • äitiys- ja lastenneuvola
 • seulontatutkimukset ja rokotukset
 • mielenterveyspalvelut
 • laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
 • hammashoito
 • päivystys virka-aikana.

Ota yhteyttä ensisijaisesti terveyskeskukseen, jos sairastut äkillisesti. Terveyskeskuslääkäri konsultoi tarvittaessa erikoislääkäriä. Hän voi lähettää sinut hoitoon tai tutkimuksiin sairaalaan. Kiireelliset asiat hoidetaan terveyskeskuksissa aina heti. Ilta- ja yöaikaan päivystys on yleensä lähimmässä sairaalassa.

Sairaalat ja erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan yleensä sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa. Erikoissairaanhoito järjestetään yleensä sairaaloiden poliklinikoilla ja vuodeosastoilla.

Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi jokainen kunta kuuluu sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, joita on 20. Kuntayhtymät kuuluvat viiteen erityisvastuualueeseen (Erva-alue), jotka muodostuvat Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistosairaaloiden ympärille. Niissä annetaan kaikkein vaativinta hoitoa. Lisäksi Suomessa on aluesairaaloita ja kaupunkien omia paikallisia sairaaloita.

Joidenkin vaativien tai harvinaisten sairauksien hoito on keskitetty valtakunnallisesti yhteen sairaalaan tai toimintayksikköön. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten synnynnäisten sydänsairauksien hoito (HYKS), elinsiirrot (HYKS), vaikeat palovammat (HYKS) ja ylipainehappihoito (TYKS).

Erikoissairaanhoitoon pääsyyn tarvitaan hätätapauksia lukuun ottamatta aina lääkärin lähete.

 • Lähetteen voi kirjoittaa terveyskeskuslääkäri tai yksityisessä terveydenhuollossa toimiva lääkäri, jos hän arvioi, että tarvitset erikoissairaanhoidossa annettavaa hoitoa. Jos on kyse kiireettömästä hoidosta, voit valita yhdessä lääkärisi kanssa, mihin sairaalaan lähete osoitetaan.
 • Toisessa EU-maassa kirjoitettu lähete voidaan hyväksyä, jos siinä on tarvittavat tiedot hoidontarpeesi arvioimiseksi. Lähetteen tulee olla kirjoitettu suomeksi tai ruotsiksi. Hoidonantaja voi hyväksyä myös muulla kielellä kirjoitetun lähetteen. Jos hakeudut Suomeen hoitoon toisesta EU-maasta, toimita lähete suoraan hoidonantajalle. Mahdollisista käännöskustannuksista vastaat itse.
 • Lähetteen perusteella erikoissairaanhoidossa arvioidaan hoidontarpeesi ja se, otetaanko sinut hoitoon. Hoidontarpeesi on arvioitava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.