Ostopalvelu

Kunnat järjestävät asukkailleen terveydenhuollon palvelut. Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostamalla palveluja yksityisiltä yrityksiltä tai järjestöiltä.


Valtaosa kuntien toiminnoista on julkisten palvelujen järjestämistä. Lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja asukkailleen, mutta ei sääntele yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä eikä järjestämistapaa. Niistä kunta päättää itse ja toiminnassa voi olla kuntakohtaisia eroja.

Kunnilla on valinnanvapaus sen suhteen, miten palvelut järjestetään. Kunta voi järjestää palvelut itse tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Kunta voi myös ostaa palveluja muilta kunnilta, kuntayhtymiltä tai yksityisiltä yrityksiltä ja järjestöiltä.

Kun kunta tai kuntayhtymä hankkii palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta, ostettavan palvelun tulee täyttää vaatimukset, joita edellytetään, kun kunta tai kuntayhtymä itse tuottaa vastaavaa palvelua.

Palvelujen hankinnassa on noudatettava hankintalakia. Hankintalaki velvoittaa kuntia kilpailuttamaan hankinnat, jotka tehdään oman organisaation ulkopuolelta. Hankintalaki ei kuitenkaan säätele, mitä hankitaan ja millaisin ehdoin. Siten kunta päättää hankittavan palvelun sisällöstä, laadusta ja hankinnan ehdoista.

Vuodesta 2004 alkaen kunnat ovat voineet järjestää palveluja myös antamalla asiakkaalle palvelusetelin. Kunta päättää, otetaanko palveluseteli käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten tehtävien järjestämisessä. Jos kunta käyttää palveluseteliä, kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttämisestä aiheutuneen kustannuksen setelin arvoon saakka. Palvelusetelin arvon tulee pääsääntöisesti olla kohtuullinen.

Vain kunta ja kuntayhtymä voivat ohjata terveydenhuollon palveluja tarvitsevat asiakkaat kuntien järjestämisvastuulla oleviin ostopalveluihin. Yksityinen palveluntuottaja ei siten voi tarjota palveluaan suoraan asiakkaalle kunnan ostopalveluna, ellei siitä ole etukäteen sovittu kunnan tai kuntayhtymän kanssa.

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelillä järjestetyistä palveluista, jolloin kunnan on järjestettävä hänen palvelunsa jollakin muulla tavalla

Ostopalveluna järjestäminen ei vaikuta asiakkaan asemaan eikä hänen palvelusta maksamaansa asiakasmaksuun. Asiakasmaksulainsäädännössä asiakkaalle maksuttomiksi säädetyistä palveluista ei saa jäädä myöskään omavastuuosuutta asiakkaan maksettavaksi.