Hoidon kustannukset julkisessa terveydenhuollossa

Saat tietoa julkisen terveydenhuollon palvelujen hinnoista terveyskeskuksilta ja hyvinvointialueilta. Maksat yleensä julkisen terveydenhuollon palvelujen käytöstä hyvinvointialueen asiakasmaksun. Hoidon todelliset kustannukset maksaa hyvinvointialueesi.


Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, julkinen terveydenhuolto voi joissakin tilanteissa periä hoitokustannuksesi Kelalta, mutta viime kädessä vastaat itse hoitokustannuksistasi.

Muulta kuin Suomessa asuvalta ei kuitenkaan saa periä maksua tartuntatautilaissa säädetyistä kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvista rokotuksista, valtioneuvoston päättämistä yleisistä vapaaehtoisista rokotuksista, eikä valtioneuvoston asetuksella säädettävistä pakollisista rokotuksista.

Maksua ei myöskään saa periä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta tutkimuksesta ja terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä hoidosta sekä yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä, tai raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä lääkkeistä.

Palvelujen tuottamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset ovat huomattavasti suurempia kuin maksamasi asiakasmaksu.

Kotikuntalaisen asiakasmaksu

Jos kotikuntasi on Suomessa, sinulla on oikeus käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja. Hoidosta perittävä asiakasmaksu on kaikille kuntalaisille sama riippumatta siitä, minkä maan kansalaisesta on kyse tai mistä maasta henkilö on tullut Suomeen.

Saat asiakasmaksusta yleensä laskun jälkikäteen kotiosoitteeseesi. Vaihtoehtoisesti voit saada laskun asiakasmaksusta jo hoitopaikassasi. Joissakin julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä voit maksaa asiakasmaksun suoraan käteisellä tai pankkikortilla.

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat pääosin kiinteähintaisia. Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksu ei vaihtele sen mukaan, mikä on ollut käyttämäsi terveydenhuollon palvelun tai saamasi hoidon tuotantokustannus.

Asiakasmaksut vaihtelevat hieman hyvinvointialueittain mutta enimmäismäärät on määritetty seuraavasti (2024–2025):

Terveyskeskuksessa:

 • Lääkärin vastaanotto: Kertamaksu on enintään 23 euroa. Yhdessä terveyskeskuksessa maksu voidaan periä enintään kolme kertaa kalenterivuodessa. Vaihtoehtoisesti voidaan periä vuosimaksu, jonka suuruus on enintään 46 euroa kalenterivuodessa.
 • Hammashuollon perusmaksu käynniltä (perusmaksun lisäksi hampaiden hoidosta ja tutkimuksesta peritään erillisiä toimenpidemaksuja):
  • enintään 11,30 euroa, kun hoidon antaa suuhygienisti
  • enintään 14,60 euroa, kun hoidon antaa hammaslääkäri
  • enintään 21,50 euroa, kun hoidon antaa erikoishammaslääkäri

Sairaalassa:

 • Poliklinikkamaksu: 46 euroa/käynti
 • Sairaalan hoitopäivämaksu: 54,60 euroa/päivä
 • Päiväkirurginen toimenpide: 150,80 euroa
 • Hoitopäivämaksu psykiatrisessa sairaalassa: 25,10 euroa/päivä
 • Sarjahoito: 12,80 euroa / käynti (sarjahoitoa on muun muassa jatkuva dialyysihoito, säde- tai sytostaattihoito ja lääkinnällinen kuntoutus)

Julkinen terveydenhuolto voi laskuttaa varatusta, mutta käyttämättä jääneestä vastaanottoajasta.

Maksuttomat julkiset terveyspalvelut

Lainsäädännössä on säädetty maksuttomista julkisen terveydenhuollon palveluista, joiden käyttämisestä ei laskuteta asiakasmaksua.

Asiakasmaksua ei peritä mm. seuraavista perusterveydenhuollon palveluista:

 • terveystarkastukset ja terveysneuvonta
 • avosairaanhoidon palvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut alle 18-vuotiaalle
 • hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa
 • mielenterveystyö, joka toteutetaan perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa
 • lääkärintodistukset tai -lausunnot, joka liittyvät asiakkaan hoitoon tai kuntoutuksen saamiseen
 • ehkäisyneuvonta ja muut seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävät palvelut
 • seulonnat
 • äitiys- ja lastenneuvolakäynnit
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kaiken ikäisille
 • laboratorio- ja röntgentutkimukset, joihin on annettu lähete julkisesta terveydenhuollosta
 • merenkulkijoiden terveydenhuolto, jota järjestävät Hamina, Helsinki, Kemi, Kotka, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Savonlinna, Turku ja Vaasa
 • mielenterveystyö, joka toteutetaan perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa
 • kuntoutusneuvonta, kuntoutustarvetta – ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus, sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus
 • apuvälineet sekä niiden sovitus, uusiminen ja huolto

Maksuja ei saa myöskään periä seuraavista palveluista:

 • ensihoito, jonka järjestämisestä vastaa sairaanhoitopiiri, lukuun ottamatta siihen kuuluvaa sairaankuljetusta
 • päihteitä käyttävien raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta heille suunnatuilla äitiyspoliklinikoilla
 • seksuaalirikosten uhreille tarkoitettujen ns. SERI-tukikeskusten palvelut
 • psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito
 • hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset
 • tartuntatautilain mukaiset
  • rokotukset, jotka kuuluvat kansalliseen rokotusohjelmaan, valtioneuvoston päättämät yleiset vapaaehtoiset rokotukset sekä valtioneuvoston asetuksella säädetyt pakolliset rokotukset
  • rokotukset niille, jotka kuuluvat kyseisen rokotuksen kohderyhmään
  • yleisvaarallisen tartuntataudin osalta:
   • tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet
   • altistuneeksi todetun tai perustellusti altistuneeksi epäillyn karanteeni
   • sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn eristäminen
  • valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet sekä HIV-infektion, sankkerin, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä hoitoon ja (käytännössä HIV:n) ehkäisyyn määrätyt lääkkeet.
 • ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito
 • alle 18-vuotiaalle henkilölle
  • terveyskeskus- ja poliklinikkakäynnit
  • hammashoito
  • sairaalan osastohoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän
  • sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus ja hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito sekä muu vastaava hoito
  • jatkuva dialyysihoito
 • sisäänkirjoitetun potilaan kuljetus terveyskeskuksesta tai sairaalasta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon, kun kuljetus tehdään lääkärin määräyksestä sairaankuljetusajoneuvolla
 • hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuilla on maksukatto

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty maksukatto. Maksukaton ylittymisen jälkeen saat maksukattoon sisältyvät palvelut maksutta kuluvan kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai laitospalvelusta sinulta voidaan kuitenkin periä ns. ylläpitomaksu myös maksukaton täyttymisen jälkeen. Jos olet kalenterivuoden aikana maksanut maksukattoa kerryttävistä palveluista maksukaton ylittävän määrän, sinulla on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tulee lähtökohtaisesti tehdä maksukaton ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana.

Maksukaton euromäärä tarkistetaan joka toinen vuosi.

Maksukattoon ei lasketa mukaan mm. maksuja

 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
 • pitkäaikaisesta laitoshoidosta

Maksukattoa ei myöskään sovelleta henkilöihin, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa. Jos kuitenkin olet kotikunnaton henkilö ja oikeutettu saamaan hoitoa Suomessa asiakasmaksuhintaan EU-lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten perusteella, kuulut maksukaton piiriin.

Alle 18-vuotiaan asiakkaan käyttämistä palveluista perityt maksut voidaan ottaa huomioon yhdessä hänen huoltajansa maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat maksuttomia henkilöille, joiden maksut otetaan yhdessä huomioon.

Sinun on itse seurattava asiakasmaksujesi määrää kalenterivuonna. Voit katsoa asiakasmaksua koskevasta laskustasi, kerryttääkö maksu maksukattoa. Jos asiakasmaksujesi määrä ylittää maksukaton, saat siitä todistuksen hyvinvointialueeltasi. Tarvittaessa ota yhteys julkisen terveydenhuollon yksikköön saadaksesi tarkempaa ohjausta maksukattoon liittyvissä asioissa.

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö katsoo, että hoidon antaminen edellyttää tulkkauksen järjestämistä, se järjestetään yleensä hoidonantajan toimesta. Tulkkauksesta aiheutuvat kustannukset ovat myös osa hoitokustannuksia ja voidaan laskuttaa osana palvelun tuottamiskustannuksia hyvinvointialueeltasi tai muulta hoitokustannuksistasi vastaavalta taholta.