Hoidon kustannukset julkisessa terveydenhuollossa

Saat tietoa julkisen terveydenhuollon palvelujen hinnoista terveyskeskuksilta ja sairaanhoitopiireiltä. Maksat yleensä julkisen terveydenhuollon palvelujen käytöstä kotikuntalaisen asiakasmaksun. Hoidon todelliset kustannukset maksaa kotikuntasi.


Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, julkinen terveydenhuolto voi joissakin tilanteissa periä hoitokustannuksesi Kelalta, mutta viime kädessä vastaat itse hoitokustannuksistasi.

Palvelujen tuottamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset ovat huomattavasti suurempia kuin maksamasi asiakasmaksu.

Kotikuntalaisen asiakasmaksu

Jos kotikuntasi on Suomessa, sinulla on oikeus käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja. Hoidosta perittävä asiakasmaksu on kaikille kuntalaisille sama riippumatta siitä, minkä maan kansalaisesta on kyse tai mistä maasta henkilö on tullut Suomeen.

Saat asiakasmaksusta yleensä laskun jälkikäteen kotiosoitteeseesi. Vaihtoehtoisesti voit saada laskun asiakasmaksusta jo hoitopaikassasi. Joissakin julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä voit maksaa asiakasmaksun suoraan käteisellä tai pankkikortilla.

Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat pääosin kiinteähintaisia. Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksu ei vaihtele sen mukaan, mikä on ollut käyttämäsi terveydenhuollon palvelun tai saamasi hoidon tuotantokustannus.

Asiakasmaksut vaihtelevat hieman kunnittain, mutta enimmäismäärät on määritetty seuraavasti (2020–2021):

 • Avohoito: 41,20 euroa/käynti
 • Sairaalamaksu, lyhytaikainen laitoshoito: 48,90 euroa/päivä
 • Päiväkirurginen toimenpide: 135,10 euroa
 • Psykiatrinen sairaalahoito: 22,50 euroa/päivä

Julkinen terveydenhuolto voi laskuttaa varatusta, mutta käyttämättä jääneestä vastaanottoajasta.

Maksuttomat julkiset terveyspalvelut

Lainsäädännössä on säädetty maksuttomista julkisen terveydenhuollon palveluista, joiden käyttämisestä ei laskuteta asiakasmaksua.

Asiakasmaksua ei peritä seuraavista perusterveydenhuollon palveluista

 • terveystarkastukset ja terveysneuvonta
 • ehkäisyneuvonta ja muut seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävät palvelut
 • seulonnat
 • äitiys- ja lastenneuvolakäynnit
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 • rokotukset, jotka kuuluvat valtakunnalliseen rokotusohjelmaan
 • laboratorio- ja röntgentutkimukset, joihin on annettu lähete julkisesta terveydenhuollosta
 • merenkulkijoiden terveydenhuolto, jota järjestävät Hamina, Helsinki, Kemi, Kotka, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Savonlinna, Turku ja Vaasa
 • perusterveydenhuollossa annettavat sairaanhoitopalvelut:
  • sairauksien tutkimus, lääketieteellinen tai hammaslääketieteellinen taudinmääritys, hoito, hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sekä tarpeellinen lääkinnällinen kuntoutus
  • sairauksien ehkäiseminen, parantaminen ja kärsimysten lievittäminen
  • ohjaus, jolla tuetaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa
  • erityistä tukea, tutkimusta ja hoitoa tarvitsevan potilaan terveysongelmien varhainen tunnistaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaaminen.
 • mielenterveystyö
  • terveydenhuollon palveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki
  • yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa
  • mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta.
 • lääkinnällinen kuntoutus, johon kuuluu
  • kuntoutusneuvonta ja -ohjaus
  • toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi
  • kuntoutustutkimus
  • toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut kuntoutumista edistävät toimenpiteet
  • apuvälineet sekä niiden sovitus, uusiminen ja huolto
  • sopeutumisvalmennus
  • laitos- tai avohoidossa toteutettavat kuntoutusjaksot.
 • ensihoito, jonka järjestämisestä vastaa sairaanhoitopiiri, lukuun ottamatta siihen kuuluvaa sairaankuljetusta
 • psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito
 • hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset
 • tartuntatautilain mukaiset
  • rokotukset
  • yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus
  • hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet
  • sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen
  • HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito
  • ilmoitettavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet.
 • ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito
 • alle 18-vuotiaalle henkilölle
  • hammashoito
  • sairaanhoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän
  • sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus ja hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito sekä muu vastaava hoito
  • jatkuva dialyysihoito.
 • sisäänkirjoitetun potilaan kuljetus terveyskeskuksesta tai sairaalasta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon, kun kuljetus tehdään lääkärin määräyksestä sairaankuljetusajoneuvolla
 • hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuilla on maksukatto

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty maksukatto. Maksukaton ylittymisen jälkeen saat maksukattoon sisältyvät palvelut yleensä maksutta kuluvan kalenterivuoden loppuun. Jos olet kalenterivuoden aikana maksanut näistä palveluista maksukaton ylittävän määrän, sinulla on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin.

Maksukaton euromäärä tarkistetaan joka toinen vuosi.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • hammashoidosta
 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Sinun on itse seurattava asiakasmaksujesi määrää kalenterivuonna. Jos asiakasmaksujesi määrä ylittää maksukaton, saat siitä todistuksen kunnan tai kuntayhtymän maksukaton piiriin kuuluvia terveyspalveluja antavasta yksiköstä.

Laskutettava hinta on enintään palvelun tuottamisesta aiheutunut todellinen kustannus. Palvelun hintaan ei voi lisätä katteita.

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö katsoo, että hoidon antaminen edellyttää tulkkauksen järjestämistä, se järjestetään yleensä hoidonantajan toimesta. Tulkkauksesta aiheutuvat kustannukset ovat myös osa hoitokustannuksia ja voidaan laskuttaa osana palvelun tuottamiskustannuksia kotikunnaltasi tai muulta hoitokustannuksistasi vastaavalta taholta.