Potilasasiakirjat ulkomailla

Ulkomailla toimivat terveydenhuollon palveluntuottajat noudattavat asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä maansa lainsäädäntöä. Potilasasiakirjat toimitetaan yleensä vain hoitoa antavan maan virallisella kielellä. Selvitä ennen lähtöäsi, mitä asiakirjoja tarvitset mukaasi. Saatuasi hoitoa muista pyytää sinua koskevat asiakirjat mukaasi takaisin Suomeen.


Selvitä ennen lähtöäsi, mitä potilasasiakirjoja tarvitset mukaasi

Jos hakeudut hoitoon ulkomaille, selvitä hoidonantajalta, mitä potilasasiakirjoja tarvitaan hoitoa varten. Tarpeellisia potilasasiakirjoja ovat yleensä lähete tai lääkärinlausunto, potilas- tai hoitokertomus sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimusten vastaukset.

Suomenkieliset potilasasiakirjat ovat sellaisenaan avuksi ulkomailla vain harvoin. Tietyt lääketieteelliset termit ja koodit, kuten diagnoosiluokitus, laboratorio- ja muut toimenpidekoodit, ovat kuitenkin kansainvälisesti vahvistettuja. Ne on hyvä toimittaa hoidonantajalle.

Ulkomaisella terveydenhuollon palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta kääntää potilasasiakirjoja. Kela ei korvaa potilasasiakirjojen kääntämisen kustannuksia, vaan ne jäävät yleensä asiakkaan maksettaviksi.

Sähköinen potilastietojen yhteenveto ulkomaille

Suomessa kirjattuja potilastietoja voidaan vaiheittain alkaa hyödyntämään myös muiden EU-maiden terveydenhuollossa, jos tähän on annettu suostumus OmaKannassa. Terveystietosi välitetään ulkomaille potilastietojen yhteenvedolla, joka on kooste tärkeimmistä terveystiedoistasi. Terveydenhuollon ammattilainen näkee yhteenvedosta rajatusti potilastietoja, joita sinusta on aiemmin kirjattu terveydenhuollossa Suomessa ja tallennettu Kanta-palveluihin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi reseptit, allergiat ja diagnoosit. Lue lisää sähköisestä potilasyhteenvedosta Kanta.fi-sivuilta.

Suomessa kirjattuja potilastietoja voidaan välittää tällä hetkellä vain Viron terveydenhuoltoon. Palvelun piiriin on tulossa vaiheittain mukaan myös maita. Viron terveydenhuollossa asioivat voivat tiedustella hoitavalta taholta, pystyykö se hakemaan potilastietoja Suomesta.

Toimi näin, jos lähdet ulkomaille

 • Varmista, millä kielellä potilasasiakirjojen tulisi olla. Käännätä tarvittaessa asiakirjat kielelle, jota hoidonantaja ymmärtää. Vastaat itse tekstien kääntämisestä ja käännöskustannuksista.
 • Sovi, miten potilasasiakirjasi toimitetaan hoidonantajalle. Vastaat yleensä itse potilasasiakirjojen toimittamisesta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Suomalainen potilasyhteenveto on mahdollista välittää myös sähköisesti Viroon, jos olet antanut siihen luvan OmaKannassa.
 • Huomioi, että potilasasiakirjat sisältävät arkaluonteisia henkilö-, terveydentila- ja sairaustietoja. Potilasasiakirjojen käsittelyssä on noudatettava erityistä tietoturvallisuutta.

Varmista, että saat hoitoasi koskevat tiedot mukaasi takaisin Suomeen

Kun olet saanut hoitoa ulkomailla, sinulla on oikeus kirjalliseen tai sähköiseen potilasasiakirjaan tai kopioon sellaisesta. Potilasasiakirjat kirjoitetaan yleensä hoitoa antavan maan virallisella kielellä. Hoidonantajalla ei ole velvollisuutta potilasasiakirjojen toimittamiseen muilla kielillä. Selvitä etukäteen,

 • millaiset asiakirjatiedot saat hoidostasi ulkomailla
 • millä kielellä asiakirjat toimitetaan
 • onko kyse paperisesta, sähköisestä tai muusta asiakirjasta, kuten CD-levystä
 • milloin ja miten saat hoitoasi koskevat asiakirjat käyttöösi
 • liittyykö asiakirjojen toimittamiseen maksuja.

Toimita ulkomailla annettua hoitoasi koskevat potilasasiakirjat jatkohoidostasi vastaavalle taholle Suomessa tai omalle terveysasemallesi. Vastaat itse asiakirjojen käännättämisestä suomeksi tai ruotsiksi.

Julkinen terveydenhuolto tallentaa ulkomailla saamaasi hoitoa koskevat potilasasiakirjat omaan potilastietojärjestelmäänsä, josta ne välittyvät Omakantaan.

Ulkomailla kirjattuja potilastietoja ei ole vielä mahdollista siirtää sähköisesti Suomen terveydenhuollon järjestelmiin, joten sinun on itse huolehdittava tietojesi siirtymisestä.

Toimi näin, kun olet saanut hoitoa ulkomailla

 • Pyydä hoidonantajalta kaikki sinusta kirjoitetut potilasasiakirjat.
 • Käännätä asiakirjat suomeksi tai ruotsiksi, jos tarvitset niitä Suomen terveydenhuollossa. Vastaat itse käännätyskustannuksista.
 • Toimita asiakirjat Suomessa mahdollisesta jatkohoidostasi vastaavalle taholle.