Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle

Valtion korvauksen tarkoituksena on korvata julkiselle terveydenhuollolle tai YTHS:lle hoitokustannuksia, kun hoitoa on annettu asiakkaalle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, tai jolla on kotikunta Suomessa, mutta jonka sairaanhoidon kustannuksista vastaa toinen EU-lainsäädäntöä soveltava valtio. Edellytyksenä on, että kustannuksia ei ole saatu perittyä asiakkaalta itseltään tai muulta taholta, kuten matka- tai muusta yksityisvakuutuksesta.


Kela maksaa valtion korvauksen julkiselle terveydenhuollolle ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle (YTHS). Kelan sivuilla on ohjeet valtion korvauksen hakemiseen.

Valtion korvausta maksetaan julkiselle terveydenhuollolle

  • terveydenhuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi katsoman hoidon kustannuksista
  • perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannuksista
  • potilaalle maksuttomista palveluista, esimerkiksi neuvolapalveluista ja alle 18-vuotiaan henkilön terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä
  • kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista.

Korvauksena maksetaan enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten määrä, josta on vähennetty ulkomailta tulleelta asiakkaalta perityt asiakasmaksut.

Suomessa julkisessa terveydenhuollossa hoidossa olevan sisäänkirjoitetun potilaan sairaalasiirron kustannukset korvataan valtion korvauksena, jos

  • potilaan hoitokustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi ja potilas siirretään Suomessa julkisen terveydenhuollon yksiköstä toiseen yksikköön hoitoa varten
  • potilas asuu toisessa Pohjoismaassa ja hänet siirretään asuinmaahansa jatkohoitoa varten.

Valtion korvausta maksetaan hoidossa olevalle potilaalle järjestetyn tulkkauksen kustannuksista, jos tulkin käyttäminen on ollut julkisessa terveydenhuollossa työskentelevän terveydenhuollon ammattihenkilön arvion mukaisesti perusteltua.

Lisäksi Kela maksaa valtion korvausta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) tilanteissa, joissa hoitoa saaneen korkeakouluopiskelijan sairaanhoidon kustannuksista vastaa toinen EU-maa, Eta-maa, Sveitsi, Iso-Britannia tai Pohjois-Irlanti. Kela maksaa YTHS:lle valtion korvausta kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet korkeakouluopiskelijalle annetun terveydenhuollon palvelun järjestämisestä.