Lääkehoito Suomessa

Lääkehoito on osa terveyspalveluitasi. Suomessa lääkkeitä voivat määrätä lääkäri ja tietyin edellytyksin sairaanhoitaja, jolle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden.


Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, esimerkiksi sairaanhoitajat, saavat koulutuksensa perusteella laajat valmiudet antaa lääkehoitoa. Heiltä kuitenkin edellytetään myös erillistä toimipaikkakohtaista lupaa silloin, kun on kyse vaativasta lääkehoidosta, esimerkiksi suonensisäisesti annettavista lääkkeistä tai verensiirrosta.

Nimikesuojatut ammattihenkilöt, esimerkiksi lähihoitajat, voivat ilman erillistä lupaa jakaa ja antaa lääkkeitä potilaalle silloin, kun on kyse niin sanotuista luonnollista reittiä annettavista lääkkeistä, kuten tableteista sekä silmä- ja korvatipoista. He voivat saada toimipaikkakohtaisen luvan antaa lääkkeitä esimerkiksi pistoksena.

Terveydenhuollon toimintayksiköllä, esimerkiksi terveyskeskuksella tai sairaalan osastolla, on oltava lääkehoitosuunnitelma, johon yksikössä toteutettavan lääkehoidon tulee perustua. Suunnitelmassa määritellään, miten yksikössä toteutetaan ja seurataan lääkehoitoa sekä lääkehoitoon osallistuvien vastuut.

Terveydenhuollon työnantaja vastaa siitä, että kunkin toimintayksikön työntekijät osallistuvat lääkehoitoon osaamisensa mukaisesti.

Lääkehoidon kustannukset potilaalle

Sairaalassa ja muussa hoitolaitoksessa annettavat lääkkeet ovat osa hoitoasi ja ne kuuluvat asiakasmaksuun. Lääkehoitosi kustannuksia ei laskuteta erikseen silloin, kun asut Suomessa tai kun sinulla on oikeus saada hoito EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella.

Jos joudut maksamaan itse hoidon täydet kustannukset, otetaan kustannuksissa huomioon myös lääkkeistä aiheutuvat kustannukset. Vastaat itse hoidon todellisista kustannuksista esimerkiksi silloin, jos hakeudut ulkomailta hoitoon Suomeen ilman ennakkolupaa.

Sinun tulee itse hankkia apteekista lääkkeet, joita käytät muualla kuin sairaalassa. Kela korvaa lääkkeiden kustannuksia Suomessa asuville ja sairausvakuutetuille. Voit saada Kelasta korvausta lääkekustannuksiisi myös, jos sinulla on EU-lainsäädäntöön tai kansainväliseen sopimukseen perustuva oikeus hoitoon Suomessa.

Voit yleensä vaihtaa lääkärin määräämän lääkkeen edullisempaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen apteekissa. Voit tarkistaa lääkkeiden hinnat, korvattavuuden ja vaihtokelpoisuuden Kelan Lääkehaku-palvelussa.

Lääkkeiden turvallisuuden ja haittavaikutusten valvonta

Suomessa lääkkeiden turvallisuutta ja haittavaikutuksia valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, jolle lääkärit ja apteekit ilmoittavat toteamistaan haittavaikutuksista. Jos olet saanut lääkkeestä haitallisia sivuvaikutuksia, voit myös itse tehdä ilmoituksen Fimeaan.