Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, selvitä ensisijaisesti asiaa hoidonantajan kanssa. Tarvittaessa voit tehdä muistutuksen tai kantelun.


Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai siihen, miten terveydenhuollon henkilöstö on kohdellut sinua, on hyvä ensisijaisesti ottaa asia puheeksi hoidonantajan kanssa. Keskustelemalla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää ja korjata hoidossa tapahtuneet virheet ja puutteet. Tarvittaessa potilasasiavastaava voi auttaa sinua asian selvittämisessä. Hoidonantajan tulee puuttua epäkohtiin.

Jos asia ei ratkea neuvottelemalla, voit tehdä muistutuksen tai kantelun. Muistutuksen tai kantelun voi tehdä myös toisen henkilön puolesta.

Muistutus tehdään terveydenhuollon toimintayksikön johdolle

Jos hoitopaikassa käydyistä keskusteluista ei ole apua, voit tehdä muistutuksen hoitopaikan vastaavalle johtajalle.

  • Tee muistutus pääsääntöisesti kirjallisesti terveydenhuollon toimintayksikön johtavalle lääkärille. Usein hoitopaikassa on saatavilla lomake, jolla voit tehdä muistutuksen kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.
  • Kirjoita mahdollisimman selkeä kuvaus asiasta, josta haluat tehdä muistutuksen, ja mainitse henkilöt, joita muistutuksesi koskee. Jos et tiedä tai muista nimiä, kerro mahdollisimman tarkasti tapahtuman ajankohdasta.
  • Terveydenhuollon toimintayksikön on vastattava muistutukseesi kirjallisesti kohtuullisessa ajassa, noin kuukauden sisällä sen jättämisestä. Vastauksesta on käytävä ilmi, miten asiaasi on selvitetty hoitopaikassa ja mihin toimenpiteisiin muistutus on johtanut.
  • Et voi valittaa muistutukseen annetusta vastauksesta.

Kantelu tehdään aluehallintovirastoon tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira)

Voit tehdä kantelun, jos hoidossa on mielestäsi epäkohtia.

  • Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun asia koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella, joka löytyy Valviran verkkosivuilta.
  • Muut hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella henkilö on ollut hoidettavana.
  • Valvira tai aluehallintovirasto voi antaa terveydenhuollon ammattihenkilölle tai toimipaikan johdolle huomautuksen tai määräyksen epäkohtien korjaamiseksi. Määräykseen voidaan liittää uhkasakko. Laitoksen toiminta voidaan myös kieltää.
  • Valvira voi antaa terveydenhuollon ammattihenkilölle kirjallisen varoituksen tai rajoittaa hänen ammattioikeuksiaan. Ammattioikeudet voidaan myös poistaa.

Kantelulla et voi muuttaa tai kumota lääkärin tai hammaslääkärin tekemää diagnoosia tai hoitopäätöstä. Kantelun avulla et myöskään voi saada rahallista korvausta potilasvahinkoon, vaan korvausta on haettava Potilasvakuutuskeskukselta.

Valvira ja aluehallintovirastot voivat siirtää niille tulleen kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee. Siirrosta ilmoitetaan aina kantelijalle.

Jos olet tyytymätön annetun hoidon laajuuteen

Jos olet tyytymätön julkisessa terveydenhuollossa saamasi hoidon laajuuteen, selvitä ensisijaisesti asiaa hoidonantajan kanssa. Jos asia ei ratkea ja olet asiaan edelleen tyytymätön, voit tehdä hakemuksen hallinto-oikeudelle, jossa asia käsitellään hallintoriita-asiana. Hakemuskirjelmässä on mainittava toimenpide, jota vaaditaan, sekä vaatimuksen perusteet.

Hallintoriita-asia laitetaan vireille tekemällä hakemus hallinto-oikeuteen. Hakemuksen kohteena on kunta tai kuntayhtymä, joka on hoidon järjestämisvastuussa.