Paperittomien henkilöiden sairaanhoito Suomessa

Suomessa oleskelee laillisesti ja vailla laillista oleskeluoikeutta henkilöitä, joista käytetään yleisnimityksenä paperittomat tai paperittomien kaltaiset henkilöt. Paperittomilla henkilöillä on kiireellisen hoidon lisäksi oikeus saada tiettyjä välttämättömiä kiireettömiä palveluja julkisessa terveydenhuollossa. Paperittomilla lapsilla oikeudet ovat aikuisia laajemmat.


Paperittomien hoitaminen ei ole missään tilanteessa laitonta. Terveydenhuollon ammattilaisen velvollisuus ja oikeus on tarjota terveydenhuollon palveluita niitä tarvitseville. Terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole oikeutta ilmoittaa viranomaisille laittomasti maassa oleskelevasta henkilöstä, ja heitä sitoo laaja salassapito- ja auttamisvelvollisuus.

Terveydenhuollon ammattilainen arvioi aina palveluiden välttämättömyyden ja tarpeen. Arviossa otetaan huomioon oleskelun kesto sekä asiakkaan terveydentila.

Välttämättömiä terveyspalveluita ovat ainakin:

  • raskauteen ja synnytykseen liittävät palvelut (mukaan lukien neuvolapalvelut, ehkäisyneuvonta ja raskauden keskeytys)
  • tietyt pitkäaikaissairauksien ja muiden sairauksien välttämättömään hoitoon liittyvät palvelut
  • tartuntatautien takia tarvittavat terveystarkastukset, rokotukset ja hoito.

Paperittomilla lapsilla on oikeus terveydenhuollon palveluihin samoin perustein kuin niillä lapsilla, joilla on kotikunta Suomessa. Hoito tulee järjestää myös lapsen huoltajalle, jos sairaus voi heikentää huoltajan kykyä huolehtia lapsen hoidosta. Tällaisissa tilanteissa huoltajan sairauden hoito voidaan arvioida välttämättömäksi lapsen edun toteutumisen kannalta.

Hoidon kustannukset paperittomille

Paperiton henkilö vastaa yleensä itse Suomessa aiheutuneista sairaanhoidon kustannuksista. Jos hoidon kustannuksia ei saada perittyä henkilöltä itseltään, Kela korvaa ne asiakasmaksun ylittävältä osalta julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle.  Jos paperiton henkilö on selkeästi varaton, julkinen terveydenhuolto voi luopua kustannusten perinnästä. Paperittoman tulisi kuitenkin maksaa aina julkisen terveydenhuollon asiakasmaksu.

Global Clinic tarjoaa terveyspalveluja maksutta paperittomille henkilöille. Klinikat toimivat Helsingissä, Turussa, Oulussa, Lahdessa, Tampereella ja Joensuussa, ja niissä työskentelee vapaaehtoisia lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa. Paperittomat voivat asioida klinikalla ilman, että heidän tarvitsee osoittaa henkilöllisyyttään, ja heidän asiointinsa pysyy luottamuksellisena. Klinikan osoite on salainen ja se kerrotaan, kun paperiton henkilö ottaa yhteyttä klinikkaan.

Paperittomilla tarkoitetaan useita henkilöryhmiä

Paperittomilla tai paperittomien kaltaisilla henkilöillä tarkoitetaan useita eri henkilöryhmiä, eikä terminologia ole vakiintunutta. Yleensä paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan kaikkia tai joitakin seuraavista henkilöryhmistä:

  • Henkilö, joka oleskelee Suomessa pitempiaikaisesti ilman voimassaolevaa oleskelulupaa tai viisumia
  • Henkilö, joka on Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla mutta hänellä ei ole kotikuntaa
  • EU-kansalainen sekä hänen perheenjäsenensä, jonka maassa oleskelu on laillista, mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle.

Paperittomien sairaanhoito-oikeudet eivät koske maassa tilapäisesti oleskelevia (esimerkiksi turisteja) tai Suomeen hoitoon hakeutuneita.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Sinun Eurooppasi -portaalia

Löysitkö etsimäsi?

Anna palautetta
Your Europe