Potilaan oikeudet

Sinulla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun, oikeus osallistua hoitoasi koskeviin päätöksiin ja oikeus saada tietoa hoitoasi koskevista asioista.


Oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun

Sinulla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on kohdeltava sinua kunnioittaen vakaumustasi, yksityisyyttäsi sekä ihmisarvoasi. Äidinkielesi, kulttuurisi sekä yksilölliset tarpeesi on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon hoidossasi.

Terveydenhuollon palveluissa potilaita ei saa asettaa eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Ainoastaan lääketieteelliset syyt saavat vaikuttaa hoitopäätöksiin.

Mielipiteesi on otettava hoidossasi huomioon

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on hoidettava sinua yhteisymmärryksessä kanssasi. Jos haluat, voit kieltäytyä jostain tietystä hoidosta tai toimenpiteestä. Jos kieltäydyt hoidosta, sinua on mahdollisuuksien mukaan hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Sinulla ei ole oikeutetta saada mitä tahansa haluamaasi hoitoa. Viimekädessä annettavasta hoidosta päättää aina lääkäri lääketieteellisten syiden perusteella.

Potilas voi kieltää hoidon tai toimenpiteen, vaikka hänen terveydentilansa edellyttäisi sitä. Lääkärin on selitettävä potilaalle ymmärrettävällä tavalla, mitä kieltäytyminen merkitsee. Jos potilas edelleen kieltäytyy tutkimuksesta tai hoidosta, kieltäytymisestä tehdään merkintä potilasasiakirjoihin.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on annettava sinulle tietoa terveydentilastasi ja hoidostasi

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on oma-aloitteisesti annettava sinulle selvitys terveydentilastasi. Sinulla on oikeus saada tietoa eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä mahdollisista haitoista. Sinulla on oikeus saada tietää kaikista seikoista, joilla on merkitystä, kun hoidostasi päätetään.

  • Potilaalle ei saa antaa tietoja, jos hän ei halua niitä.
  • Tietoja ei myöskään saa antaa, jos tietojen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle.
  • Pelkkä epäily siitä, että tiedot voisivat vahingoittaa potilasta, ei riitä syyksi olla antamatta tietoja potilaalle, jos tämä haluaa niitä.

Terveydentilaasi ja hoitoasi koskevat tiedot on annettava siten, että ymmärrät riittävän hyvin niiden sisällön. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on tarvittaessa järjestettävä tulkkaus, jos sinulla ja hoitohenkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä.

Sinulla on oikeus tarkistaa potilasasiakirjoihisi kirjatut tiedot. Voit pyytää tietojen korjaamista, jos ne ovat virheelliset. Pyyntö osoitetaan siihen terveydenhuollon yksikköön, jossa tieto on kirjattu. Voit katsoa omia potilastietojasi Omakanta-palvelussa. Voit myös tallentaa hoitotahdon ja/tai elinluovutustahdon Omakantaan.