Terveydenhuollon palveluvalikoima Suomessa

Terveydenhuollon palveluvalikoimalla tarkoitetaan julkisesti rahoitettuja terveydenhuollon palveluja. Palveluvalikoimaa sovelletaan julkiseen terveydenhuoltoon, sairausvakuutuskorvaukseen oikeuttavaan yksityiseen terveydenhuoltoon ja tilanteeseen, jossa potilas hakeutuu hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin.


Pääsäännön mukaan palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu

 • sairauksien ennaltaehkäisy
 • sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset
 • hoito
 • kuntoutus.

Tavoite on, että suomalaisessa terveydenhuollossa käytetään ainoastaan vaikuttavia, kustannuksiltaan hyväksyttäviä ja turvallisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Tämän vuoksi palveluvalikoiman ulkopuolelle on suljettu toiminta, johon

 • sisältyy saavutettavan terveyshyödyn kannalta kohtuuttoman suuri riski potilaan hengelle tai terveydelle

tai

 • jonka vaikuttavuus on vähäinen ja jonka kustannukset ovat kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoidolliseen arvoon nähden.

Miksi palveluvalikoimaa määritellään?

Palveluvalikoimasta säätämisen taustalla on EU:n potilasdirektiivi, jonka säännökset tulivat Suomessa voimaan vuoden 2014 alussa. Direktiivin mukaan Suomesta ulkomaille hoitoon hakeutuvalla henkilöllä on oikeus saada korvausta vain sellaisesta tutkimuksesta tai hoidosta, joka kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Palveluvalikoiman määrittelyä tarvitaan, jotta tiedetään, mistä hoidosta voi saada korvausta.

Jos ulkomailla annettu hoito ei kuulu Suomen palveluvalikoimaan, siitä ei voi saada korvauksia ulkomailla. Poikkeuksena ovat harvinaissairaudet, joihin voi joissain tilanteissa saada ennakkoluvan. Vastaavasti ulkomailta Suomeen hoitoon tulevan asuinmaa ei korvaa sellaista hoitoa, jota saisi Suomesta, mutta joka ei kuulu oman asuinmaan palveluvalikoimaan.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto määrittelee palveluvalikoimaa

Terveydenhuollon palveluvalikoimaa määrittelee sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettu palveluvalikoimaneuvosto (Palko). Sen tehtävänä on

 • antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon tutkimusten, toimenpiteiden, sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta
 • seurata ja arvioida terveydenhuollon palveluvalikoimaa
 • antaa Kelan ja muiden viranomaisten pyynnöstä lausuntoja palveluvalikoiman soveltamisesta ja sen määrittelyssä käytettävistä periaatteista
 • osallistua palveluvalikoimaa koskevaan julkiseen keskusteluun ja yhteistyöhön
 • seurata kansainvälistä kehitystä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
 • käsitellä muut sosiaali- ja terveysministeriön sille osoittamat asiat.