Terveydenhuollon valvonta Suomessa

Suomessa terveydenhuollon toimintaa valvovat Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä aluehallintovirastot. Lääkealan valvontaviranomainen on Fimea. Lisäksi terveydenhuollon organisaatioilla on velvollisuus itse valvoa omaa toimintaansa


Valvira ohjaa ja valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Valviran tehtävänä on

  • ylläpitää rekisteriä terveydenhuollon ammattihenkilöistä
  • käsitellä kantelu silloin, kun hoitovirheen epäillään vaikuttaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan vammautumiseen (muussa tapauksessa kantelun käsittelee aluehallintovirasto)
  • valvoa hoitotakuun määräaikojen toteutumista.

Valvira myöntää seuraavat luvat

  • ammatinharjoittamisoikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille
  • luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen silloin, kun toimintaa on useamman aluehallintoviraston alueella (muussa tapauksessa luvan myöntää aluehallintovirasto)
  • kudosluvat (ihmisten elinten, kudosten ja solujen lääketieteellinen käyttö)
  • luvat raskauden keskeyttämiseen ja sterilointiin tietyissä tapauksissa.

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat terveydenhuollon palveluntuottajia kunnissa

Aluehallintovirasto myöntää luvan yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollon toimijalle silloin, kun toimintaa on vain yhden kunnan tai yhden aluehallintoviraston alueella. Lisäksi aluehallintovirasto käsittelee kanteluita sekä oikaisu- ja valitusasioita ja neuvoo asiakasta, jos palveluissa tai niiden laadussa on asiakkaan mielestä vakavia puutteita.

Terveydenhuollon työnantajan tulee valvoa omaa toimintaansa

Terveydenhuollon työnantajilla on ensisijainen vastuu valvoa omaa toimintaansa.  Työnantajan tulee valvoa esimerkiksi työntekijöitä, tiloja ja laitteita.  Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta.

Julkisen terveydenhuollon toimintaa valvovat myös kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnat. Niiden tehtävänä on arvioida kunnan tai kuntakonsernin taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta raportoi havainnoistaan kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustolle.

Yksityisellä terveydenhuollon yrityksellä tulee olla lupa toiminnalleen

Yksityisellä terveydenhuollon yrityksellä tulee olla lupa toiminnalleen. Luvan myöntää se aluehallintovirasto, jonka alueella yritys toimii. Jos yritys toimii useamman aluehallintoviraston alueella, luvan myöntää Valvira.

Yksityisillä terveydenhuollon palveluntuottajilla tulee lisäksi olla omavalvontasuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa yrityksen toiminta-ajatus sekä henkilöstön osaamiseen, tiloihin ja potilasturvallisuuteen liittyviä asioita. Palveluntuottajalla tulee olla lupaviranomaisen hyväksymä johtaja, joka vastaa terveyspalveluista ja siitä, että toiminta täyttää lain mukaiset vaatimukset.

Fimea valvoo lääkealaa

Lääkealan tuvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo Suomessa lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa. Viraston tehtäviin kuuluvat lisäksi lääkealan lupa- ja tutkimustehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen. Fimea muun muassa myöntää toimiluvat apteekeille ja seuraa lääkkeiden haittavaikutuksia.