Terveydenhuollon valvonta Suomessa

Suomessa terveydenhuollon toimintaa valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä aluehallintovirastot. Lääkealan valvontaviranomainen on Fimea. Lisäksi terveydenhuollon organisaatioilla on velvollisuus itse valvoa omaa toimintaansa


Valvira ohjaa ja valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Valviran tehtävänä on

  • ylläpitää rekisteriä terveydenhuollon ammattihenkilöistä
  • käsitellä kantelu silloin, kun hoitovirheen epäillään vaikuttaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan vammautumiseen (muussa tapauksessa kantelun käsittelee aluehallintovirasto)
  • valvoa hoitotakuun määräaikojen toteutumista.

Valvira myöntää seuraavat luvat

  • ammatinharjoittamisoikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille
  • luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen silloin, kun toimintaa on useamman aluehallintoviraston alueella (muussa tapauksessa luvan myöntää aluehallintovirasto)
  • luvat raskauden keskeyttämiseen ja sterilointiin tietyissä tapauksissa.

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat terveydenhuollon palveluntuottajia

Aluehallintovirasto myöntää luvan yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollon toimijalle silloin, kun toimintaa on vain yhden aluehallintoviraston alueella. Lisäksi aluehallintovirasto käsittelee kanteluita ja neuvoo asiakasta, jos palveluissa tai niiden laadussa on asiakkaan mielestä vakavia puutteita.

Terveydenhuollon työnantajan tulee valvoa omaa toimintaansa

Terveydenhuollon työnantajilla on ensisijainen vastuu valvoa omaa toimintaansa.  Työnantajan tulee valvoa esimerkiksi työntekijöitä, tiloja ja laitteita. Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma.

Julkisen terveydenhuollon toimintaa valvovat myös kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnat. Niiden tehtävänä on arvioida kunnan tai kuntakonsernin taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta raportoi havainnoistaan kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustolle.

Yksityisellä terveydenhuollon yrityksellä tulee olla lupa toiminnalleen

Yksityisellä terveydenhuollon yrityksellä tulee olla lupa toiminnalleen. Luvan myöntää se aluehallintovirasto, jonka alueella yritys toimii. Jos yritys toimii useamman aluehallintoviraston alueella, luvan myöntää Valvira.

Yksityisellä palveluntuottajalla tulee olla lupaviranomaisen hyväksymä johtaja, joka vastaa terveyspalveluista ja siitä, että toiminta täyttää lain mukaiset vaatimukset.

Fimea valvoo lääkealaa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo Suomessa lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa. Viraston tehtäviin kuuluvat lisäksi lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen.

Fimea muun muassa myöntää toimiluvat apteekeille ja seuraa lääkkeiden haittavaikutuksia.