Hoidon laatu Suomessa

Kun hoitosi on laadukasta, saat tarpeesi mukaisia terveyspalveluja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Laatua on myös, että palvelut toimivat sujuvasti ja tehokkaasti.


Terveydenhuollon tarjoamien palvelujen on oltava laadukkaita, turvallisia ja asianmukaisesti toteutettuja. Sinulla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Hyvää hoitoa ja hyvää kohtelua ovat esimerkiksi hoidon laatu, potilasturvallisuus, yhdenvertaisuus sekä henkilöstön ammattitaito ja osaaminen.

Laadukkaalle terveyspalvelulle ovat ominaisia seuraavat piirteet:

 • Asiakaskeskeisyys: potilaana sinua kunnioitetaan ja itsemääräämisoikeutesi on lähtökohta palvelun toteuttamisessa.
 • Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus: saat palvelut kohtuullisessa ajassa tasa-arvoisesti riippumatta asuinpaikasta, sosioekonomisesta asemasta, sukupuolesta tai etnisistä tekijöistä.
 • Oikeudenmukaisuus: samanlaisessa tilanteessa olevat asiakkaat saavat yhdenmukaisesti hoitoa tai palvelua. Kiireellinen hoito tulee antaa kaikille ilman tarpeetonta viivettä.
 • Valinnanvapaus: voit valita hoitopaikkasi ja sinua hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilön.
 • Potilasturvallisuus: hoito, lääkehoito ja laitteet ovat turvallisia. Terveydenhuollon ammattilaisen osaaminen on korkeatasoista ja hänen ammatilliseen osaamiseensa kuuluu itse toiminnassa tarvittava osaaminen, kuten ihmisen kohtaamisen taito.
 • Vaikuttavuus: sosiaali- ja terveyspalvelut, joita käytät, ovat vaikuttavia ja lisäävät mahdollisimman paljon hyvinvointiasi ja terveyttäsi.

Tiedät, että saat laadukasta hoitoa, kun hoitosi perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon tai tieteelliseen näyttöön, ja se tuottaa sinulle lisää terveyttä ja hyvinvointia. Tarvitaan myös hyviksi koettuja hoitokäytäntöjä.

Jokaisen terveysaseman ja sairaalan on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Hoitopaikoilla voi myös olla käytössä laatujärjestelmä. Terveydenhuollon toimintayksikön on varmistettava myös muilta palveluntuottajilta hankkimiensa palvelujen laatu ja potilasturvallisuus.

Kansalliset laaturekisterit Suomessa

Kansallisiin laaturekistereihin kerätään tietoa annetuista hoidoista ja niiden vaikutuksista. Tietoa hoidon vaikutuksista voidaan kerätä myös potilailta itseltään. Laaturekisterien tietojen hyödyntäminen tapahtuu aina anonyymisti, eikä tuloksista ole koskaan mahdollista tunnistaa yksittäisten potilaiden tietoja. Hoitotietojen keräämisessä ja käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mitä paremmin laaturekisteri kattaa yksittäisen tauti- tai potilasryhmän hoidon, sen luotettavampia ovat rekisteristä syntyvät tilastolliset tulokset Suomessa annettavan hoidon laadusta ja vaikuttavuudesta. Kansalliset laaturekisterit muodostavat arvokkaan kansallisen tietovarannon, joka mahdollistaa hoidon kehittämisen, tutkimuksen ja palvelujärjestelmän seurannan.

Tulevaisuudessa potilaat saavat laaturekistereistä tietoa omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon sekä valintojensa tueksi. Laaturekistereiden avulla potilaan saamaa terveyshyötyä voidaan lisätä

 • sujuvoittamalla potilaiden hoitopolkua
 • vertailemalla ja kehittämällä hoitokäytäntöjä
 • tutkimalla eri hoitojen vaikuttavuutta ja turvallisuutta
 • kertomalla hoitotuloksista avoimesti potilaille ja muille kansalaisille
 • ohjaamalla palvelujärjestelmää ja palvelujen tuotantoa kohti laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa.