Alaikäisen potilaan asema

Alaikäisen potilaan mielipide on otettava huomioon hänen hoidossaan silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista.


Jos alaikäinen potilas ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan, hän voi kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

Lääkäri tai muut terveydenhuollon ammattihenkilöt arvioivat, kykeneekö lapsi tai nuori päättämään itse hoidostaan.

Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa.

Alaikäisen potilaan huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei ole oikeutta kieltää potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa.