Potilaan oikeusturva­keinot ja muutoksen­haku

Voit hakea muutosta, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, hoidosta aiheutuneiden kustannusten laskutukseen tai Kelan päätökseen.


Muutoksenhakuviranomainen ja muutoksenhaun menettelyt riippuvat siitä, millaiseen asiaan haet muutosta.

Muutoksenhakuviranomaisia ovat

  • Terveydenhuoltoa järjestävät hyvinvointialueet
  • Aluehallintovirastot
  • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta virasto Valvira
  • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
  • Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus
  • Vakuutusoikeus.

Potilasvahinkoon haetaan korvausta Potilasvakuutuskeskukselta.

Eduskunnan oikeusasiamies

Voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos epäilet, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan. Voit tehdä kantelun myös, jos epäilet, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisen tekemää päätöstä. Oikeusasiamies voi kuitenkin oman selvityksensä perusteella antaa esimerkiksi huomautuksen tai nostaa syytteen viranomaista vastaan.

  • Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Valvonnan piiriin kuuluvat myös muut julkista tehtävää hoitavat, esimerkiksi julkisen terveydenhuollon ammattihenkilöt.
  • Eduskunnan oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun esimerkiksi silloin, jos epäilee viranomaisen ylittäneen toimivaltansa, asian käsittely on viivästynyt tai viranomainen on käyttäytynyt epäasiallisesti.
  • Kantelua ei voi tehdä yli kaksi vuotta vanhasta asiasta tai asiasta, jossa muutoksenhaku tai tuomioistuin käsittely on kesken.