Hoidon laatu

Kun hoitosi on laadukasta, saat tarpeesi mukaisia terveyspalveluja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Laatua on myös, että palvelut toimivat sujuvasti ja tehokkaasti.


Terveydenhuoltolaissa laatu-käsite nousee esille useissa pykälissä. Terveydenhuollon tarjoamien palvelujen on oltava laadukkaita, turvallisia ja asianmukaisesti toteutettuja. Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Hyvää hoitoa ja hyvää kohtelua on esimerkiksi hoidon laatu, potilasturvallisuus, yhdenvertaisuus ja henkilöstön ammattitaito ja osaaminen.

Laadukkaalle terveyspalvelulle ovat ominaisia seuraavat piirteet

  • Asiakaskeskeisyys: potilaana sinua kunnioitetaan ja itsemääräämisoikeutesi on lähtökohta palvelun toteuttamisessa.
  • Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus: saat palvelut kohtuullisessa ajassa tasa-arvoisesti asuinpaikasta, sosioekonomisesta asemasta, sukupuolesta tai etnisistä tekijöistä riippumatta.
  • Oikeudenmukaisuus: samanlaisessa tilanteessa olevat asiakkaat saavat yhdenmukaisesti hoitoa tai palvelua. Kiireellinen hoito tulee antaa kaikille ilman tarpeetonta viivettä.
  • Valinnanvapaus: voit valita hoitopaikkasi ja sinua hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilön.
  • Potilasturvallisuus: hoito, lääkehoito ja laitteet ovat turvallisia. Terveydenhuollon ammattilaisen osaaminen on korkeatasoista ja hänen ammatilliseen osaamiseensa kuuluu itse toiminnassa tarvittava osaaminen, kuten ihmisen kohtaamisen taito.
  • Vaikuttavuus: Sosiaali- ja terveyspalvelut, joita käytät, ovat vaikuttavia ja ne lisäävät mahdollisimman paljon hyvinvointiasi ja terveyttäsi.

Tiedät, että saat laadukasta hoitoa, kun hoitosi perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon tai tieteelliseen näyttöön, ja se tuottaa sinulle lisää terveyttä ja hyvinvointia. Tarvitaan myös hyviksi koettuja hoitokäytäntöjä.

Laki ei edellytä hoitopaikalta laatujärjestelmää, mutta se on yksi tapa järjestää lain säätämät asiat. Terveydenhuollon toimintayksikön on varmistettava myös muilta palveluntuottajilta hankkimiensa palvelujen laatu ja potilasturvallisuus. Jokaisen terveysaseman ja sairaalan on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta.