Terveydenhuollon palveluvalikoima

Terveydenhuollon palveluvalikoimalla tarkoitetaan julkisesti rahoitettuja terveydenhuollon palveluja. Palveluvalikoimaa sovelletaan julkiseen terveydenhuoltoon, sairausvakuutuskorvaukseen oikeuttavaan yksityiseen terveydenhuoltoon ja tilanteeseen, jossa potilas hakeutuu hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin.


Pääsäännön mukaan palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu

 • sairauksien ennaltaehkäisy
 • sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset
 • hoito
 • kuntoutus

Tavoite on, että suomalaisessa terveydenhuollossa käytetään ainoastaan vaikuttavia, kustannuksiltaan hyväksyttäviä ja turvallisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Tämän vuoksi palveluvalikoiman ulkopuolelle on suljettu toiminta, johon

 • sisältyy saavutettavan terveyshyödyn kannalta kohtuuttoman suuri riski potilaan hengelle tai terveydelle

          tai

 • jonka vaikuttavuus on vähäinen ja jonka aiheuttamat kustannukset ovat kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoidolliseen arvoon nähden.

Miksi palveluvalikoimasta on säädetty lailla?

Palveluvalikoimasta säätämisen taustalla on EU:n potilasdirektiivi, jonka säännökset tulivat Suomessa voimaan vuoden 2014 alussa. Direktiivin mukaan toiseen maahan hoitoon hakeutuvalla henkilöllä on oikeus saada korvausta vain sellaisesta tutkimuksesta tai hoidosta, joka kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Samaa palveluvalikoimaa sovelletaan sekä kotimaassa että rajat ylittävissä tilanteissa, kun suomalainen hakeutuu hoitoon toiseen EU-maahan tai kun toisesta EU-maasta hakeudutaan hoitoon Suomeen.

Vaikka palveluvalikoimasta säätämisen taustalla on potilasdirektiivi, palveluvalikoiman määrittelyllä vaikutetaan kotimaisiin terveyspalveluihin. Suomessa ei ole aikaisemmin kattavasti määritelty julkisesti rahoitetun terveydenhuollon palveluja.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto määrittelee palveluvalikoimaa

Terveydenhuollon palveluvalikoimaa määrittelee sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettu terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO). Sen tehtävänä on

 • antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon tutkimusten, toimenpiteiden, sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta
 • seurata ja arvioida terveydenhuollon palveluvalikoimaa
 • antaa Kelan ja muiden viranomaisten pyynnöstä lausuntoja palveluvalikoiman soveltamisesta ja sen määrittelyssä käytettävistä periaatteista
 • osallistua palveluvalikoimaa koskevaan julkiseen keskusteluun ja yhteistyöhön
 • seurata kansainvälistä kehitystä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
 • käsitellä muut sosiaali- ja terveysministeriön sille osoittamat asiat.