Usein kysyttyä rajat ylittävästä terveyden­huollosta

Näiltä sivuilta voit lukea vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavista aiheista:

Hoidon kustannukset julkisessa terveydenhuollossa

Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, julkinen terveydenhuolto voi joissakin tilanteissa periä hoitokustannuksesi Kelalta, mutta viime kädessä vastaat itse hoitokustannuksistasi. Muulta kuin Suomessa asuvalta ei kuitenkaan saa periä maksua tartuntatautilaissa säädetyistä kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvista rokotuksista, valtioneuvoston päättämistä yleisistä vapaaehtoisista rokotuksista, eikä valtioneuvoston asetuksella säädettävistä pakollisista rokotuksista. Maksua ei myöskään saa periä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi […]

Terveydenhuollon valvonta Suomessa

Valvira ohjaa ja valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Valviran tehtävänä on Valvira myöntää seuraavat luvat Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat terveydenhuollon palveluntuottajia Aluehallintovirasto myöntää luvan yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollon toimijalle silloin, kun toimintaa on vain yhden aluehallintoviraston alueella. Lisäksi aluehallintovirasto käsittelee kanteluita ja neuvoo asiakasta, jos palveluissa tai niiden laadussa […]

Terveydenhuoltojärjestelmä Suomessa

Julkinen terveydenhuolto Suomessa hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä. Jokainen hyvinvointialue kuuluu myös yhteen viidestä yhteistyöalueesta, joilla jokaisella on yksi yliopistollinen sairaala. Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet laativat yhteistyösopimuksen muun muassa keskinäisestä työnjaostaan. Hyvinvointialue voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai yhdessä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Tietyin edellytyksin palveluita voidaan hankkia myös yksityisiltä yrityksiltä tai […]

Potilas­turvallisuus Suomessa

Terveydenhuollon henkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta, mutta terveydenhuollon asiakkaana sinulla ja läheisilläsi on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi. Voit edistää oman hoitosi turvallisuutta muun muassa seuraavin keinoin: Mitä potilasturvallisuus tarkoittaa? Potilasturvallisuus on Potilasturvallisuuteen kuuluu hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus. Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava järjestelmä, jolla se raportoi ja seuraa hoidossa tapahtuvia vaaratapahtumia. Toimintayksiköissä […]

Hoidon laatu Suomessa

Terveydenhuollon tarjoamien palvelujen on oltava laadukkaita, turvallisia ja asianmukaisesti toteutettuja. Sinulla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Hyvää hoitoa ja hyvää kohtelua ovat esimerkiksi hoidon laatu, potilasturvallisuus, yhdenvertaisuus sekä henkilöstön ammattitaito ja osaaminen. Laadukkaalle terveyspalvelulle ovat ominaisia seuraavat piirteet: Tiedät, että saat laadukasta hoitoa, kun hoitosi perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon […]