Terveyspalvelut Suomessa

Suomen terveydenhuollon valinnanvapaudesta kertovat tiedot ovat siirtyneet Suomi.fi-sivustolle Jos etsit tietoa terveydenhuollon valinnanvapaudesta Suomessa, kuten oikeudestasi valita terveyskeskus tai sairaala, saat tiedon Suomi.fi-verkkopalvelusta. Jatka Suomi.fi-sivustolle >>

Usein kysyttyä rajat ylittävästä terveyden­huollosta

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavista aiheista:

Järjestöjen tarjoama apu ja tuki

Kolmannen sektorin palvelujen tarkoituksena voi olla esimerkiksi kansanterveyden edistäminen tai potilaan tukeminen sairauden kanssa selviytymisessä. Kolmannen sektorin toiminta on voittoa tavoittelematonta ja perustuu usein vapaaehtoisuudelle. Suomessa toimivien sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen kattojärjestö on SOSTE. Tietoa sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöistä on koottu . Kolmas sektori järjestää terveyspalveluja paperittomille henkilöille Kolmas sektori tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja paperittomille […]

Terveydenhuollon palveluvalikoima Suomessa

Pääsäännön mukaan palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset hoito kuntoutus Tavoite on, että suomalaisessa terveydenhuollossa käytetään ainoastaan vaikuttavia, kustannuksiltaan hyväksyttäviä ja turvallisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Tämän vuoksi palveluvalikoiman ulkopuolelle on suljettu toiminta, johon sisältyy saavutettavan terveyshyödyn kannalta kohtuuttoman suuri riski potilaan hengelle tai terveydelle tai jonka vaikuttavuus on […]

Asioinnin esteettömyys

Esteetön asiointi on laaja käsite, jota on määritelty seuraavasti Fyysisen ympäristön esteettömyys, esimerkiksi rakennusten sisätilojen ja ulkoalueiden esteettömyys Tiedonsaannin ja kommunikoinnin esteettömyys, joka sisältää etäasioinnin ja sähköisten palvelujen esteettömyyden Palvelutapahtuman esteettömyys, esimerkiksi vuorovaikutus henkilökunnan kanssa ja syrjimättömyys asiakkaan kohtaamisessa. Terveysasemien ja sairaaloiden esteettömyydessä on suuria eroja. Jotkut kunnat tarjoavat hyvin yksityiskohtaista esteettömyystietoa hoitopaikoista. Esimerkiksi Helsingin […]

Potilas­turvallisuus

Terveydenhuollon henkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta, mutta terveydenhuollon asiakkaana sinulla ja läheisilläsi on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi. Potilasturvallisuus on hoitoa, josta ei koidu sinulle vaaraa vahingon, erehdyksen tai unohduksen vuoksi terveydenhuollon toimintayksikön periaatteita, käytäntöjä ja hyviä prosesseja, joilla ennakoidaan ja estetään riskejä ja vaaratilanteita inhimillisten virheiden ehkäisyä (yli puolet vahingoista on estettävissä) yhdessä oppimista ketään syyllistämättä […]

Hoidon laatu Suomessa

Terveydenhuollon tarjoamien palvelujen on oltava laadukkaita, turvallisia ja asianmukaisesti toteutettuja. Sinulla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Hyvää hoitoa ja hyvää kohtelua ovat esimerkiksi hoidon laatu, potilasturvallisuus, yhdenvertaisuus sekä henkilöstön ammattitaito ja osaaminen. Laadukkaalle terveyspalvelulle ovat ominaisia seuraavat piirteet  Asiakaskeskeisyys: potilaana sinua kunnioitetaan ja itsemääräämisoikeutesi on lähtökohta palvelun toteuttamisessa. Palvelujen saatavuus […]

Hoidon saatavuus

Hoitoon pääsyn enimmäisajat Hoitoon pääsylle on säädetty enimmäisajat, joiden kuluessa hoitosi on järjestettävä kiireettömässä hoidossa. Hätätilanteessa sinulla on oikeus päästä hoitoon välittömästi lähimmän terveysaseman tai sairaalan päivystysvastaanottoon. Kunnan ja sairaanhoitopiirin on julkaistava verkkosivuillaan vähintään neljän kuukauden välein tiedot hoitoon pääsyn odotusajoista. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, tiedot on julkaistava erikseen jokaisesta toimintayksiköstä. Perusterveydenhuollon […]